Algemene Voorwaarden

Doorenbos Management Aruba | Santa Lucia 4-B | Aruba | Cellular 00297 5927307 | 
00297 7325874 | Fax 00297 5857308 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.doorenbos.org

_________________________________________________________________
 
Procedure en algemene voorwaarden voor de werving & selectie
van midden- en hoger kader
 
Artikel 1  Acceptatie  van deze voorwaarden
1. Bij of voor de eerste introductie van kandidaten worden tevens deze  algemene voorwaarden, per e-mail, fax of op andere wijze, aan cliënt toegezonden. Tenzij cliënt binnen 5 werkdagen na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen de toepassing van deze algemene voorwaarden, worden deze voorwaarden geacht door cliënt te zijn geaccepteerd.
 
Artikel 2  Werving & selectieprocedure  
1. Aan de hand van een, door cliënt of eventueel tezamen met cliënt opgesteld,  functieprofiel worden geschikte kandidaten geselecteerd en per e-mail  aan cliënt voorgesteld. Met de door cliënt daartoe geselecteerde kandidaten voert Doorenbos Management Aruba desgewenst oriënterende gesprekken, waarvan een gespreksverslag wordt  gemaakt, welke vervolgens aan cliënt  wordt toegezonden.  Op basis hiervan nodigt cliënt een of meerdere kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op de locatie van de cliënt of voert (telefonische) sollicitatiegesprekken met hen. Cliënt maakt zelf afspraken met de kandidaat omtrent primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,  financiële vergoedingen en arbeidsovereenkomsten. Cliënt en/of de kandidaat zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een werk- en verblijfsvergunning. Er zal enkel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen cliënt en de kandidaat, dan wel de kandidaat en een dochter- of op andere wijze aan client direct verwante onderneming.  Onder geen enkele omstandigheid zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst waarbij Doorenbos Management Aruba partij is.
 
Artikel 3  Eenmalige fee 
1. Doorenbos Management Aruba werkt op basis van no cure no pay; alleen indien een succesvolle plaatsing wordt gerealiseerd bij cliënt of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming, is cliënt een fee verschuldigd aan Doorenbos Management Aruba.
Doorenbos Management Aruba hanteert eigen methodes om kandidaten te werven en te selecteren.
2. Indien cliënt expliciet  Doorenbos Management Aruba verzoekt advertenties te plaatsen, buitengewone werkzaamheden te verrichten of indien in het kader van de werving extra reis- of andere kosten gemaakt worden op uitdrukkelijk verzoek van cliënt, worden deze kosten separaat in rekening gebracht aan cliënt.
3. Indien geen arbeidsovereenkomst tot stand komt maar een andere vorm van samenwerkingsverband, partnerschap of freelance overeenkomst, waarbij de kandidaat na bemiddeling van Doorenbos Management Aruba voor of samen met cliënt, of een dochter- of op andere wijze direct aan cliënt verwante onderneming, werkzaamheden verricht tegen financiële compensatie, zal in het kader van deze Algemene Voorwaarden gesproken worden van een succesvolle plaatsing waarvoor cliënt een fee aan Doorenbos Management Aruba verschuldigd is. De hoogte van deze fee zal gebaseerd worden op het volgens Doorenbos Management Aruba voor een dergelijke functie gangbare salaris of een volgens Doorenbos Management Aruba bij het niveau van de kandidaat passend salarisschaal in de Arubaanse c.q. Antilliaanse  arbeidsmarkt.
 
Artikel 4  Hoogte van de fee
1. Voor de verrichte werkzaamheden rekent Doorenbos Management Aruba een eenmalige fee van twee maal het bruto maandsalaris van de kandidaat, of een hiermee gelijk te stellen vergoeding conform Artikel 3, lid 3, per plaatsing. Deze fee zal in rekening worden gebracht op de dag van het tekenen van de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, danwel op de eerste werkdag dat de kandidaat bij opdrachtgever werkzaam is, danwel zodra Doorenbos Management Aruba heeft vernomen dat de kandidaat werkzaamheden uitvoert voor cliënt, of voor een dochter- of op andere wijze aan cliënt direct verwante onderneming tegen financiële compensatie, ongeacht of op dat moment de arbeidsovereenkomst tussen cliënt en de kandidaat daadwerkelijk ondertekend is. Indien de Belastingdienst van Aruba heffing van omzetbelasting oplegt, zal Doorenbos Management Aruba deze omzetbelasting integraal aan cliënt doorberekenen. In dat geval zal de omzetbelasting apart op de nota worden vermeld.
 
Artikel 5  Eenmalige fee indien een kandidaat in dienst treedt na sluiting van de
                 oorspronkelijke wervingsprocedure
1. Indien een aan cliënt, of een dochter- of op andere wijze direct aan cliënt verwante onderneming, voorgestelde kandidaat, die tijdens de bemiddeling door Doorenbos Management Aruba niet voor een bepaalde functie is aangenomen, binnen één kalenderjaar na de eerste introductie door Doorenbos Management Aruba aan cliënt alsnog in dienst treedt van cliënt, of een dochter- of op andere wijze direct aan cliënt verwante onderneming, ook al heeft  Doorenbos Management Aruba hier verder geen bemoeienis meer mee gehad en ongeacht of dit voor dezelfde functie is waarvoor Doorenbos Management Aruba heeft bemiddeld of een geheel andere functie, dan is cliënt aan Doorenbos Management Aruba alsnog een eenmalige fee van twee bruto maandsalarissen verschuldigd op het moment dat de kandidaat bij cliënt met zijn werkzaamheden aanvangt, onder dezelfde voorwaarden als gemeld in artikel 4 lid 1. 
2. Cliënt is deze fee ook aan Doorenbos Management Aruba verschuldigd indien binnen één kalenderjaar na de eerste introductie door Doorenbos Management Aruba van de kandidaat aan cliënt tussen cliënt, of een dochter- of op andere wijze direct aan cliënt verwante onderneming, en kandidaat een samenwerkingsverband tot stand komt (partnerschap of freelance overeenkomst daaronder begrepen) waarbij de kandidaat tegen financiële compensatie voor of met cliënt. of een dochter- of op andere wijze direct aan cliënt verwante onderneming, werkzaamheden verricht. Cliënt is gehouden Doorenbos Management Aruba terstond te informeren indien een dergelijke situatie zich voordoet. 
  
Artikel 6  Factuur en Betalingstermijn  
1. Voor alle vergoedingen waar Doorenbos Management Aruba recht op heeft jegens cliënt of een dochter- of op andere wijze aan client direct verwante onderneming conform deze Algemene Voorwaarden zal Doorenbos Management Aruba een factuur opstellen en deze aan cliënt ter hand stellen. Betaling van de facturen van Doorenbos Management Aruba dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Doorenbos Management  Aruba aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Doorenbos Management Aruba aangegeven.
Indien cliënt  de nota niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt  is dan direct, zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd over het uitstaande saldo, zo nodig vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudend met deze incasso. 
2. Indien de cliënt in gebreke aan zijn verplichtingen jegens Doorenbos Management Aruba te voldoen, zijn alle juridische en buitenjuridische kosten die Doorenbos Management Aruba in alle redelijkheid dient te maken om het bedrag te innen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke vergoeding bedraagt 15% van het verschuldigde bedrag, echter indien Doorenbos Management Aruba hogere incassokosten heeft, worden deze hogere kosten in rekening gebracht. Ook zullen, indien van toepassing de eventuele juridische- en executiekosten aan cliënt in rekening worden gebracht.
3. De cliënt zal nimmer gerechtigd zijn tot verrekening van het door hem aan Doorenbos Management Aruba verschuldigde met enig bedrag waarop de cliënt jegens Doorenbos Management Aruba recht heeft of recht meent te hebben.
4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Doorenbos Management Aruba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Doorenbos Management Aruba, tijdig aan Doorenbos Management Aruba worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Doorenbos Management Aruba zijn verstrekt, heeft Doorenbos Management Aruba het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten tot cliënt de benodigde gegevens aan Doorenbos Management Aruba heeft verstrekt. Doorenbos Management Aruba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Doorenbos Management Aruba is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De kandidaat staat vrij om de aangeboden arbeidsovereenkomst met cliënt af te wijzen, evenals cliënt vrij staat om de aangeboden kandidaat af te wijzen. Doorenbos Management Aruba is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit deze afwijzingen, danwel het niet verschijnen van de kandidaat op de overeengekomen tijdstippen of afspraken met cliënt (waaronder begrepen sollicitatiegesprekken) of het niet goed functioneren van een kandidaat in een bepaalde functie voor cliënt. Indien de cliënt een opdracht tot bemiddeling aan Doorenbos Management Aruba geheel of gedeeltelijk annuleert tijdens het selectieproces en Doorenbos Management Aruba heeft aantoonbare kosten voor haar werkzaamheden gemaakt, dan zal Doorenbos Management Aruba deze kosten aan client factureren.
 
Artikel 7  Verbreking van de overeenkomst conform artikel 2.1 jo. 3.1 of 3.3 
1. Indien na aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat bij cliënt of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming of na het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, in welke vorm dan ook, de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1 jo. 3.1 of 3.3 tussen kandidaat en cliënt of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming wordt verbroken, ongeacht of dit op initiatief van kandidaat is of cliënt of de betreffende dochter- of op andere wijze aan client verwante onderneming, dan blijft de ingediende nota van Doorenbos Management Aruba voor deze kandidaat onverkort gehandhaafd en dient betaling hiervan plaats te vinden conform het gestelde in artikel 6.
 
Artikel 8  Opschorting 
1. Doorenbos Management Aruba is bevoegd haar werkzaamheden voor cliënt op te schorten of deze werkzaamheden niet te verrichten, indien de cliënt zijn verplichtingen jegens Doorenbos Management Aruba niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het aanvangen van haar werkzaamheden Doorenbos Management Aruba omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen of als verrichten van de werkzaamheden door Doorenbos Management Aruba onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het ongewijzigd uitvoeren van de werkzaamheden door Doorenbos Management Aruba in redelijkheid niet van Doorenbos Management Aruba kan worden gevergd.
 
Artikel 9  Aansprakelijkheid 
1. Doorenbos Management Aruba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Doorenbos Management Aruba is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Doorenbos Management Aruba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de werkzaamheden van de kandidaat of het functioneren van de kandidaat tijdens zijn werkzaamheden voor de cliënt of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming.  Doorenbos Management Aruba is niet verantwoordelijk voor het succesvol verlopen van de arbeidsovereenkomst tussen cliënt en de kandidaat, noch aan de zijde van de cliënt, of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming, noch aan de zijde van de kandidaat, behoudens voor zover het betreft de verplichtingen van Doorenbos Management Aruba tot bemiddeling tussen beide partijen tijdens het werving- en selectieproces.
3. Doorenbos Management Aruba is niet aansprakelijk voor schade of verliezen, die door de kandidaat veroorzaakt worden aan de cliënt en/of enige derde, enige dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming daaronder begrepen. Evenmin is Doorenbos Management Aruba aansprakelijk voor enige verplichting die door de kandidaat is aangegaan of die de kandidaat namens de cliënt aangaat, in welke vorm dan ook.
4. Doorenbos Management Aruba is niet aansprakelijk voor enige letsel of schade aan de cliënt, of een dochter- of op andere wijze aan cliënt verwante onderneming, overkomen tijdens zijn werkzaamheden voor cliënt, tenzij dit letsel of deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Doorenbos Management Aruba of haar medewerkers.
5. Indien Doorenbos Management Aruba aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Doorenbos Management Aruba beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bemiddelingsopdracht van Doorenbos Management Aruba, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
Artikel 10  Vrijwaring 
1. De cliënt vrijwaart Doorenbos Management Aruba voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van de kandidaat schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Doorenbos Management Aruba toerekenbaar is. Indien Doorenbos Management Aruba uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Doorenbos Management Aruba zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Doorenbos Management Aruba, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Doorenbos Management Aruba en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.
 
Artikel 11  Strekking Algemene Voorwaarden 
1. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij een schriftelijke overeenkomst hiertoe met Doorenbos Management Aruba.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Doorenbos Management Aruba en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien Doorenbos Management Aruba niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Doorenbos Management Aruba in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 12  Toepasselijk recht 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Doorenbos Management Aruba partij is, is uitsluitend Arubaans recht van toepassing. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te bepalen. Bij versies van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.
 

_________________________________________________________________
Doorenbos Management Aruba
| Santa Lucia 4-B | Aruba | Cellular 00297 5927307 | 
00297 7325874 | Fax 00297 5857308 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.doorenbos.org

 
Terug naar boven

Artikel 3

Eenmalige fee

vacaturebutton test 3Solliciteren

___________________________

Doorenbos Management Aruba

Jacqueline Doorenbos
 
Santa Lucia 4-B
Aruba

twitterfacebooklinkedin
___________________________

QR code DMA